The Phaneroo Devotion: Called To Teach

Apostle Grace Lubega

Ephesians 4:11(KJV); And he gave some, apostles; and some, prophets; and some, evangelists; and some, pastors and teachers;

Each of the spiritual offices has been called to teach.

You cannot be an apostle and not be able to teach the doctrine of Christ. You cannot build a ministry on prophecy without the teaching of the Word. You cannot be an evangelist who cannot teach.

Christ was an apostle, a prophet, a pastor and an evangelist. What did He do through most of His ministry? He taught.

Acts 13:1(MSG) amplifies this truth. The Bible says, “The congregation in Antioch was blessed with a number of prophet-preachers and teachers: Barnabas, Simon, nicknamed Niger, Lucius the Cyrenian, Manaen, an advisor to the ruler Herod, Saul.”

Paul calls himself an apostle and a teacher of the Gentiles(1 Timothy 2:7).

The same way the Bible speaks of Prophet preachers and teachers, understand that there are apostolic teachers, evangelistic teachers and pastoral teachers.

Regardless of your office, remember that your primary mandate is not merely to prophecy or plant churches, it is to teach the doctrine of Christ.

Hallelujah!

FURTHER STUDY: Acts 13:1(MSG); 1 Timothy 2:7

GOLDEN NUGGET: Each of the spiritual offices has been called to teach. You cannot be an apostle and not be able to teach the doctrine of Christ. You cannot build a ministry on prophecy without the teaching of the Word. You cannot be an evangelist who cannot teach.

PRAYER: Father, I thank You for this Word. I receive it and run with it. The Word dwells richly in me and defines every aspect of my ministry. I teach in how I speak, how I work and how I live my entire life. In Jesus’ name, Amen.

TWAYITIBWA KUSOMESA

Omutume Grace Lubega

Abaefeso 4:11(KJV); Era oyo n’awa abalala okubeera abatume, n’abalala bannabbi, n’abalala ababuulizi, n’abalala abalunda (abasumba) n’abayigiriza (n’abasomesa); (Weetegereze; Ebiri mu bukomera biggattidwaamu muwandiisi)

Buli kuyitibwa okw’Omwoyo kuyitiddwa kusomesa.

Tosobola kubeera mutume n’otasobola kusomesa njiri ya Kristo. Tosobola kuzimba buweereza ku bunnabbi awatali kusomesa kw’Ekigambo. Tosobola kubeera mubuulizi w’enjiri atasobola kusomesa.

Kristo yali mutume, nnabbi, musumba era omubuulizi w’enjiri. Kki kyeyakola ennyo mu buweereza bwe obusinga? Yasomesa.

Olunyiriri lw’Ebikolwa 13:1(MSG) luzimbulukusa amazima gano. Baibuli egamba, “Olukuηηaana e Antiyokiya lwaweebwa omukisa okuba n’omuwendo gwa bannabbi-ababuulizi n’abasomesa abawerako: Balunabba, Simyoni eyakazibwako Niga, Lukiyo ow’e Kuleene, ne Manaeni omuwi w’amagezi eri Kabaka Kerode, Sawulo.”

Pawulo yeeyita omutume era omusomesa w’Abannamawanga( 1 Timoseewo 2:7)

Mu ngeri y’emu Baibuli bw’eyogera ku bannabbi ababuulizi era abasomesa, tegeera nti waliyo abatume abasomesa, ababuulizi b’enjiri abasomesa, era n’abasumba abasomesa.

Ssi nsonga kuyitibwa kwo okw’Omwoyo kye kuli, jjukira nti omulimu gwo ogusookerwako ogukukakatako okukola, ssi kulagula bulaguzi oba okusimba amakanisa, wabula okusomesa enjigiriza ya Kristo.

Alelluya!

YONGERA OSOME: Ebikolwa by’abatume 13:1(MSG), 1Timoseewo 2:7

AKASUMBI KA ZAABU; Buli kuyitibwa okw’Omwoyo kuyitiddwa kusomesa. Tosobola kubeera mutume n’otasobola kusomesa njiri ya Kristo. Tosobola kuzimba buweereza ku bunnabbi awatali kusomesa kw’Ekigambo. Tosobola kubeera mubuulizi w’enjiri atasobola kusomesa.

ESSAALA: Kitange, nkwebaza ku lw’Ekigambo kino. Nkitwala era nziruka nakyo. Ekigambo kibeerera ddala mu bungi mu nze era kinnyonnyola buli kikwata ku buweereza bwange. Nsomesa mu ngeri gyenjogeramu, mu ngeri gyenkolamu era ne mu ngeri gyentambuzaamu obulamu bwange bwonna. Mu linnya erya Yesu, Amiina.

OKWEETWA KWEGYESA

Entumwa Grace Lubega

Abaefeso 4:11 Kandi akaha abamwe kuba entumwa, abandi baanabi, abandi ababuurizi b’engiri, abandi kuba abariisa n’abeegyesa.

Buri mwanya gw’okweetwa kw’Omwoyo gwetsirwe kwegyesa.

Torikubaasa kuba entumwa okabura kwegyesa enyegyesa ya Kristo. Torikubaasa kwombeka obuheereza aha kuragura otarikwegyesa ekigambo. Torikubaasa kuba omubuurizi otarikwegyesa.

Kristo akaba ari entumwa, nabi, omuriisa, kandi n’omubuurizi. Akakoraki munonga omu buheereza bwe bwoona? Akeegyesa.

Ebyakozirwe Entumwa 13:1 nibishoborora amazima aga. Baiburi negira eti, “Omu kanisa eyabaire eri Antiokia hakaba harimu baanabi bababuurizi kandi babegyesa, Barunaba na Simeoni orikwetwa Niga na Lukio owa Kureene na Manaeni owaarezirwe hamwe
n’Oweishaza Heroode, na Saulo.”

Paulo nayeyeta entumwa kandi n’omwegyesa w’Abanyamahanga (1 Timoseo 2:7).

Nk’oku Baiburi erikugamba aha baanabi bababuurizi kandi babegyesa, yetegyereza ngu hariho n’entumwa ez’abegyesa, ababuurizi babegyesa hamwe n’abariisa babegyesa.

Buri mwanya gwoona ogu oyetsirwemu, ijuka ngu obuvunanizibwa bwaawe obw’okubanza tikuragura kwonka nari okutandika amakanisa kwonka, kureka n’okwegyesa enyegyesa ya Kristo.

Hallelujah!

SHOMA NEEBI: Ebyakozirwe Entumwa 13:1, 1 Timoseo 2:7

EZAABU: Buri mwanya gw’okweetwa kw’Omwoyo gwetsirwe kwegyesa. Torikubaasa kuba entumwa okabura kwegyesa enyegyesa ya Kristo. Torikubaasa kwombeka obuheereza aha kuragura otarikwegyesa ekigambo. Torikubaasa kuba omubuurizi otarikwegyesa.

OKUSHABA: Taata, ninkusiima ahabw’ekigambo eki. Ninkyakiira kandi nyirika nakyo. Ekigambo kikanyire omuriinye kandi nikishoborora buri kicweeka ky’obuheereza bwangye. Ninyegyesa omu ngamba yangye, omu kukora kwangye n’omu kubaho kwangye. Omu eiziina rya Yesu, Amiina.

KI LWONGO ME PWONY

Lakwena Grace Lubega

Jo Epeco 4:11-14 (KJV); Mot ma En omiyo gin en: omiyo jo mogo me bedo lukwena, jo mukene me bedo lutit Lok pa Lubanga, jo mukene gubed lutit Lok me kwena maber, jo mukene lukwat ki lupwony;

Dog tic acel acel me cwiny ki lwongo me pwony.

In pe itwero bedo lakwena ento nongo pe itwero pwonyo pwony i kom Kricito. In pe itwero yubu dog tic pa Lubanga i kom nebi labongo pwonyo Lok pa Lubanga. In pe itwero bedo latuc jiri ma pe itwero pwony.

Kricito onongo obedo lakwena, lanebi, lakwat dok Latuc jiri. En otimo gin ango niwok ki i pol tic ma Mere? En opwonyo.

Tic pa Lukwena13:1(MSG) yaro ada man. Baibul waco ni, dul ma onongo gure i Antiokia onongo gum me bedo ki lunebi ma lutit lok dok lupwonye mapol: Barnaba, Cimon, ma onongo ki boro bene ni Niga, Lukia me Cirene, Manaen, ma odongo kacel ki Kerode laloyo, ki Caulo.”

Paulo lwonge ni en ebedo lakwena dok lapwony pa Lurok (1Temceo 2:7).

I yo acel-lu Baibul loko i kom lunebi ma lutit lok pa Lubanga ki lupwonye, niang ni meno tye lupwonye ma lukwena, lupwonye ma lutuc jiri dok lupwonye ma lukwat.

Pe paro dog tic ma Lubanga olwongo in i iye, wii opo ni tic me acel ma meri me atima pe obedo me tucu nebi mere keken onyo cako kanica mapol, obedo me pwonyo Lok i kom Kricito.

Aleluya!

KWAN MUKENE: Tic pa Lukwena 13:1 (MSG); 1Temceo 2:7

LWOD MADIT: Dog tic acel acel me cwiny ki lwongo me pwony. In pe itwero bedo lakwena ento nongo pe itwero pwonyo pwony i kom Kricito. In pe itwero yubu dog tic pa Lubanga i kom nebi labongo pwonyo Lok pa Lubanga. In pe itwero bedo latuc jiri ma pe itwero pwony.

LEGA: Wora, Apwoyo In pi Lok man. Agamo dok angweco kwede. Lok pa Lubanga bedo i an ma opong dok moko jami ki acel acel me gin ma myero atim ma Lubanga olwongo an iye. An apwonyo i yo ma aloko kwede, kit ma atiyo kwede ki kit ma akwo kwo mera ducu. I nying Yecu, Amen.

使徒卢贝加

◆ 以弗所书 4:11 CKJV 他所给的,有使徒,有先知,有传福音的,有牧师和教师,

被叫去教导

每一个属灵办公室都被召唤来教导。

你不能成为使徒,也不能教导基督的教训。不教导神的话,就不能在预言上建立事奉。你不可能成为一个不能教导的福音传道者。

基督是使徒、先知、牧师和传道士。他在大部分事奉中做了什么? 他教导了。

使徒行传13:1扩大了这个真理。圣经上说,“在安提阿的教会中,有几位先知和教师,就是巴拿巴和被称为尼结的西面、古利奈人路求,与分封之王希律同养的马念,并扫罗。”

保罗称自己是使徒,是外邦人的教师(提摩太前书2:7)。

就像圣经提到先知教师一样,要知道有使徒教师、福音教师和牧人教师。

不管你的职位是什么,记住你的首要任务不仅仅是预言或种植教会,而是教导基督的教训。

哈利路亚!

◆进深学习◆: 使徒行传13:1,提摩太前书2:7

◆要领◆:每一个属灵办公室都被召唤来教导。你不能成为使徒,也不能教导基督的教训。不教导神的话,就不能在预言上建立事奉。你不可能成为一个不能教导的福音传道者。

◆祷告◆:天父,谢谢你的话语。我收到它就奔跑。这道丰富地存在于我身上,定义了我事奉的方方面面。我的演讲、工作和整个生活都是一种教诲。奉主耶稣的名,阿门。

Translate »
  • AUDIO SERMONS
  • CONTACT US