Lessons In Virtue: Do Your Part

Lessons In Virtue: Do Your Part
 • Apostle Grace Lubega

  Colossians 3:18-19 (KJV) Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord. Husbands, love your wives, and be not bitter against them.

  In marriage, God has not called you to change your husband or wife. He wants you to do your part. He will do the changing. He called the husband to love his wife even as Christ loved the Church. He called the wife to submit herself to her husband.

  Some wives cannot submit to their husbands unless they are loved and some husbands cannot love their wives unless they submit to them. She is a good wife as long as the husband is doing everything right and he is a good husband as long as she is doing everything as he wishes.

  But, this ought not to be the case, do your part and let your righteousness speak for you.

  Submission by the wife ought not to be conditioned on the character of the husband. It ought to be conditioned on her respect of God and His Word. You do not submit because he is a good man; you submit because God told you to. You do not love your wife because she has a good attitude towards you; you love her because God told you to love her even if she had a bad attitude.

  That is the wisdom with which you can lose battles to win wars in your marriage. Hallelujah!

  FURTHER STUDY: 1 Peter 3:1-2, 1 Corinthians 7:14

  GOLDEN NUGGET:
  In marriage, God has not called you to change your husband or wife. He wants you to do your part. He will do the changing.

  PRAYER: My father, I thank you for this instruction on winning in marriage. I do my part and my righteous actions speak for themselves. I relate with my spouse based on the Word. You are the centre of our relationship; and, my primary accountability is to you. I thank you that, because of this wisdom, my marriage is preserved and directed by you. In Jesus’ name. Amen.

 • Apostle Grace Lubega

  INYIGISHO Z'UBWENGE: KORA URUHARE RWAWE

  Abakolosayi 3:18-19 Bagore, mugandukire abagabo banyu nk'uko bikwiriye abari mu Mwami wacu. Bagabo, namwe mukunde abagore banyu ntimubasharirire.

  Mu rushako, Imana ntiyaguhamagariye guhindura umugabo cg umugore wawe. Irashaka ko ukora uruhare rwawe. Yo ubwayo izakora umurimo wo guhindura uwo mwashakanye. Yahamagaye umugabo gukunda umugore we nkuko Kristo yakunze itorero. Yahamagaye umugore kugandukira umugabo.

  Abagore bamwe ntibagandukira abagabo babo keretse bakunzwe kandi ni abagabo bamwe ntibakunda abagore babo keretse babagandukiye. Ni umugore mwiza mu gihe umugabo akora ibintu byose neza no ku rundi ruhande umugabo akaba mwiza mu gihe umugore akora ibintu uko abyifuza.

  Ariko, ibi siko bigomba kugenda, kora uruhare rwawe gukiranuka kwawe kukuvugire

  Kuganduka kw'umugore ntikugomba gushingira ku buryo umugabo yitwara. Kugomba gushingira ku kubaha Imana kwe n'ijambo ryayo. Ntuganduka kubera ko ari umugabo mwiza; uganduka kuko ariko Imana yakubwiye. Ntukunda umugore wawe kuko afite imico myiza kuri wowe; umukunda kuko Imana yakubwiye kumukunda nubwo yaba afite imico mibi.

  Ubwo nibwo bwenge ukoresha ukanesha intambara ziri mu rushako rwawe. Hallelujah!

  IBINDI BYANDITSWE: 1 Petero 3:1-2, 1 Abakorinto 7:14

  ICYO WAKURAMO: Mu rushako, Imana ntiyaguhamagariye guhindura umugabo cg umugore wawe. Irashaka ko ukora uruhare rwawe. Yo ubwayo izakora umurimo wo guhindura uwo mwashakanye.

  ISENGESHO: Data, ngushimiye ibwire ryawe ryo gutsinda mu rushako. Nkora uruhare rwanjye hanyuma ibikorwa byo gukiranuka bikivugira. Mbana n'uwo twashakanye bishingiye ku ijambo. Ni wowe shinge ry'umubano wacu; kandi ni wowe mbereyeho. Ndagushimiye kuko, ku bw'ubu bwenge, urushako rwanjye rurinzwe kandi ruyobowe namwe. Mu izina rya Yesu. Amen

 • Entumwa Grace Lubega

  EBY'OKWEEGA: KORA OMURIMO GWAAWE

  Abakolosai 3:18-19 Imwe abakazi, mworobere baabaroimwe nk'oku kishemereire omuri Mukama. Imwe abashaija, mukunde abakazi baanyu, murekye kubaitsa omwaga.

  Omu bushwere, Ruhanga takwetsire kuhindura baro nari omukazi wawe. Nayenda ngu okore omurimo gwawe. We naza kuhinduraho. Akeeta omushaija kukunda omukazi we nk'oku Kristo yakunzire ekanisa.  Akeeta omukazi kworobera iba nk'oku kishemereire omuri Mukama.

  Abakazi abamwe tibarikubaasa kworobera baibabo batakakunzirwe kandi n'abashaija abamwe tibarikubaasa kukunda abakazi babo batakaborobaire. N'omukazi murungi omushaija yaba nakora burikimwe gye kandi n'omushaija murungi omukazi yaba nakora burikimwe nk'oku iba arikukyeenda.

  Kwonka, eki tikishemereire kuba kiri kiti, kora omurimo gwawe orekye okuhikirira kwawe kukugambirire.

  Okworobera omushaija tikishemereire kuruga aha micwe y'omushaija. Kishemereire kuruga aha kuha Ruhanga ekitiinisa n'ekigambo kye. Torikworoba ahabw'okuba n'omushaija murungi; yoroba ahabw'okuba Ruhanga akakugambira. Torikukunda omukazi wawe ahabw'okuba akwiniire emicwe mirungi; n'omukunda ahabw'okuba Ruhanga akamugambira kumukunda n'obu arabe yabaire aine emicwe mibi.

  Obwo nibwo bwengye obu orikukozesa kuferwa orugamba okasingura entaro omu bushwere bwawe. Hallelujah!

  SHOMA NEEBI: 1 Petero 3:1-2, 1 Abakorinso 7:14

  EKY'OKUHAMIZA KIMWE: Omu bushwere, Ruhanga takwetsire kuhindura baro nari omukazi wawe. Nayenda ngu okore omurimo gwawe. We naza kuhinduraho.

  OKUSHABA: Taata wangye, ninkusiima ahabw'obuhabuzi obu obw'okusingura omu bushwere. Ninkora omurimo gwangye rero ebikorwa by'okuhikirira kwangye bingambirira. Ninkoragana n'omukazi wangye omu kigambo. Niiwe rukiri rw'obushwere bwaitu kandi ninkora buri kimwe ahabwawe. Ninkusiima ahabw'okuba, ahabw'obwengye obu, obushwere bwangye burinzirwe kandi bwebembeirwe iwe. Omwiziina rya Yesu. Amiina. 

 • OMUTUME GRACE LUBEGA

  ESSOMO MU KUSSUKULUMA: KOLA EKITUNDU KYO

  (Abakkolosaayi 3:18-19) Abakazi,muwulirenga babbammwe,nga bwe kiri ekirungi mu Mukama waffe. Abasajja, mwagalenga bakazi bammwe,so temukwatirwanga bukambwe

  Mu bufumbo, Katonda teyakuyita kukyusa mwami oba mukyala wo. Ayagala okole ekitundu kyo. Ajja kola eky’okukyusa. Yayiita omwami okwagala mukyala we nga Kristo bwe yayagala ekkanisa. Yayiita omukyala okugondera mwami we.

  Abakyala abamu tebasobola kugondera baami babwe okujjako nga bawulira baggaddwa era abaami abamu tebasobola kwagala bakyala babwe okujjako nga bawulira babagondedde . Abeera mukyala mulungi ng’omwammi akola buli kintu bu butuuffu bwakyo era abeera musajja mulungi nga mukyala akola buli kintu nga ye bwa kyagala.

  Naye, ebintu tebirina kubeera bwe bityo, kola ekitundu kyo era olekke obutukkirivu bwo bukwogerere.

  Okugonda kw’omukyala tekulina kuba nga kusinzira ku neeyisa y'omwami we. Kulina kuba nga kusinzira ku kutya Katonda n’ekigambo Kye. Tolina kugonda kubanga mwami mulungi; Gonda kubanga Katonda ya kikugamba mu kigambo kye. Toyagala mukyala wo kubanga alina enneyisa ennungi gyoli; olina okumwagala kubanga Katonda yaggamba okumwagala newakubadde alina enneyisa embi.

  Ago ge magezi agakukiirizisa okuwangulwa mu ntalo naye n'owaangula entabaalo mu bufumbo. Aleluya!

  WEKENEENYE: 1 Peetero 3:1-2, 1 Abakkolinso 7:14

  EKINYUSI: Mu bufumbo, Katonda teyakuyita kukyusa mwami oba mukyala wo. Ayagala okole ekitundu kyo. Ajja kola eky’okukyusa.

  ESSALA: Kitange, nkebaza olw’okulungamizibwa kuno ku kuwangula mu bufumbo.Nkola ekitundu kyange era n’ebikolwa byange eby'obutuukirivu bye yogerera. Enkolaganna n’omubeezi wange esinziira ku kigambo. Gwe nkulungo y’enkolagana yange; era gwe gwempa embalirira y'obulamu bwange okusookera ddala. Nkebaza kubanga olw’amagezi gano, obufumbo bukkumibwa era bulungamizibwa gwe. Mu linnya lya Yesu. Amiina

 • Apôtre Grace Lubega

  LECONS EN VERTU : FAITES VOTRE PART

  Colossiens 3:18-19 (KJV) Vous, femmes, soyez soumises à vos maris de la façon qui convient entre Chrétiens. Et vous, maris, aimez vos femmes au lieu de leur rendre la vie impossible.

  Dans le mariage, Dieu ne vous a pas appelé pour changer votre mari ou votre épouse. Il veut que vous fassiez votre part. Il fera le changement. Il a appelé le mari à aimer sa femme même si le Christ a aimé l'Église. Il a appelé la femme à se soumettre à son mari.

  Certaines épouses ne peuvent se soumettre à leurs maris à moins qu'ils soient aimés et que certains maris ne peuvent aimer leurs femmes à moins qu'elles les soumettent. Elle est une bonne femme tant que le mari fait tout bien et il est un bon mari aussi longtemps qu'elle fait tout comme il le souhaite.

  Mais, cela ne devrait pas être le cas, faites votre part et laissez votre justice parler pour vous.

  La soumission par la femme ne doit pas être conditionnée par le caractère du mari. Il doit être conditionné à son respect de Dieu et de Sa Parole. Vous ne soumettez pas parce qu'il est un bon homme ; vous soumettre parce que Dieu vous l'a dit. Vous n'aimez pas votre femme parce qu'elle a une bonne attitude envers vous ; vous l'aimez parce que Dieu vous a dit de l'aimer même si elle avait une mauvaise attitude.

  C'est la sagesse avec laquelle vous pouvez perdre des batailles pour gagner des guerres dans votre mariage. Alléluia !

  ETUDE COMPLEMENTAIRE : 1 Pierre 3:1-2, 1 Corinthiens 7:14

  PEPITE D’OR : Dans le mariage, Dieu ne vous a pas appelé pour changer votre mari ou votre épouse. Il veut que vous fassiez votre part. Il fera le changement.

  PRIERE : Mon père, je te remercie pour cette instruction de gagner dans le mariage. Je fais ma part et mes actions justes parlent d'elles-mêmes. Je raconte avec mon conjoint en fonction de la Parole. Tu es le centre de notre relation ; et ma responsabilité principale est à toi. Je te remercie que, à cause de cette sagesse, mon mariage est conservé et dirigé par toi. Au nom de Jésus. Amen.

Posted in: Phaneroo Devotion

Leave a Comment (1) ↓

1 Comment

 1. Otunga Francis July 25, 2017

  Thanks for anchoring our spirits with profound instruction based on scripture we live it and walk therein in Jesus name.

  reply

Leave a Comment